قوانین

سفارش هایی که دارای حداقل یک کالا از فروشنده باشند تا ساعت ۱۶ روز کار نهایی شوند حداقل یک روز کاری در تهران و شهرستان ها ارسال خواهد شد فاکتور کالا هایی که توسط فروشنده در سایت عرضه می شود در صورت درخواست خریدار توسط فروشنده ارسال میگردد